Hotline: 0906.28.70.28

Không giới hạn số lượng nhà cung cấp, quản lý đầy đủ thông tin, lịch sử giao dịch và công nợ của từng nhà cung cấp.

- Ứng với mỗi nhà cung cấp, hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin công nợ, hoạt động nhập hàng với từng nhà cung cấp.